ਸ਼ਰਾਬ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ‘ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਦਦ : ਅਧਿਐਨ

Be the first to comment

Leave a Reply