ਫੌਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ, ‘ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ’

Be the first to comment

Leave a Reply