ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬੀਜੇ ਗ਼ਲਤ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਤੇ ਕੱਢ ਸੁੱਟੋ, ਵਰਤਮਾਨ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ

October 22, 2016 SiteAdmin 0

ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਛਲ-ਕਪਟ ਭਰ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ […]

1 2 3